NYELVTANULÁS ÉS NYELVVIZSGA

A VÉGBIZONYÍTVÁNY MEGSZERZÉSÉNEK FELTÉTELE:

Minden nappali alapképzésben résztvevő hallgatónak KRITÉRIUM TÁRGYként fel kell vennie kettő, az egyetem által meghirdetett angol nyelvű szakmai kurzust, és teljesítenie kell, az arra előírt számonkérést. Ameddig a hallgató nem tesz eleget e kötelezettségének, igazolt nyelvtudás hiányában végbizonyítvány nem adható számára, hallgatói jogviszonya pedig szünetel. 

Nyelvi követelmények F tanterv esetén (2023-tól):

A végbizonyítvány megszerzésének nyelvi kritériuma a kritériumtárgy teljesítésén túl a belső szaknyelvi vizsga letétele. A belső szaknyelvi vizsga a Közös Európai Referenciakeret (KER) B2 szintjének megfelelő nyelvtudásra és a képzés szakmai nyelvének ismeretére épül.

A szaknyelvi képzés célja és kezelése az „F” mintatantervtől

4.15. §
(1)


(2)

(3)


(4)
(5)

(6)
A szaknyelvi tantárgyak az alap- és mesterképzési szakok minden „F”, vagy annál később induló nappali
munkarendű mintatantervének hallgatói számáraszabadon választható tantárgyak, melyek a már meglévő
általános nyelvi tudást fejlesztik tovább az adott képzési területnek megfelelően.
A szaknyelvi tantárgyak teljesítése segíti az idegen nyelvű kritériumtárgyak, illetve a belső szaknyelvi vizsga teljesítését,
mely vizsga teljesítése az „F” tantervtől kezdve a végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzésének egyik feltétele.
A belső szaknyelvi vizsga célja, hogy a hallgatók maradéktalanul megfeleljenek a képzési és kimeneti követelményekben
meghatározott nyelvi követelménynek, mely szerint a képzést teljesítő hallgató „képes arra, hogy szakterületének megfelelően,
szakmailag adekvát módon, szóban és írásban kommunikáljon anyanyelvén és legalább egy idegen nyelven”.
A szaknyelvi tantárgyak 2 kreditértékű évközi jegy követelményű tantárgyak.
A szaknyelvi tantárgyakat és kurzusaikat az OFIG kezeli, kiemelt figyelmet fordítva arra, hogy a kurzusok kiírásánál egyértelműen meg legyen
határozva mely kurzus mely telephelyen és elsősorban mely képzéshez lett meghirdetve, segítve ezzel a hallgatók kurzusjelentkezését.
A hallgató a belső szaknyelvi vizsga teljesítése alóli mentességet az OE-0086 - Belső szaknyelvi vizsga teljesítése alóli mentességi kérelem
benyújtásával kérvényezhet, melyhez csatolnia kell a kérelem indokául szolgáló dokumentumot.
A kérelmet a HKr-ben meghatározott mentesülési kategóriák figyelembevételével az OFIG bírálja el.
Elfogadott kérvény esetén a döntést az OFIG a Neptunban, a hallgató érintett Képzéshez tartozó nyelvvizsgák felületén rögzíti.

A kritériumtárgy kiválasztása háromféle formában történhet:

  1. A kar által meghirdetett, a minta tantervben szereplő szakmai tárgyat a hallgató (ha korábban azt magyar nyelven még nem teljesítette) angol nyelven felveszi, és ezen a nyelven teljesíti a tárgy eredeti követelmény rendszerét. A tárgy ebben az esetben a tantárgy eredeti kreditértékével szerepel. A hallgató a tanterve szerinti idegen nyelven oktatott tárgyak mindegyikét felveheti, ha korábban azokat magyar nyelven még nem teljesítette.
  2. A hallgató a kar által angol nyelven meghirdetett olyan kurzust választ, amely(ek) követelményeit magyar nyelven korábban már teljesítette. A számonkérési formája évközi jegy, a tárgy óraszáma két-három óra/hét, terjedelme egy félév. A kurzus ebben az esetben beszámítható szabadon választható tárgynak két kredit értékkel.
  3. A kar (vagy más kar) által meghirdetett, de nem a hallgató mintatantervében szereplő szakmai tárgyat is felvehet a hallgató angol nyelven. A számonkérés formája évközi jegy, a tárgy óraszáma két-három óra/hét, terjedelme egy félév. A kurzus ebben az esetben beszámítható szabadon választható tárgynak.

Az alábbi tájékoztató ábra szemlélteti a nyelvi követelményeket az Óbudai egyetemen: