Apagyi Géza Rákoscsabán született 1947. július 23-án.

Az általános iskolát Rákosligeten (Budapest XVII. kerület), a Hősök terei fiúiskolában végezte, 1961-ben.

Középiskolai tanulmányainak színhelye a Budapest XVII. kerületi Fürst Sándor Általános Gimnázium volt, ahol 1965-ben jeles eredménnyel érettségizett.

A Budapesti Műszaki Egyetemen 1974-ben szerzett okleves építőmérnöki végzettséget földmérőmérnöki szakon, majd 1981-ben okl. geodéziai automatizálási szakmérnök lett.

Apagyi Géza 1973 óta dolgozik a földügy szakterületén. Végigjár-ta a gyakorlati földmérési munka és a hivatali tevékenység min-den grádicsát, a segédfelmérőtől az intézményvezetői megbízatá-sig.

1965 szeptemberétől figuráns, majd földmérési műszaki ügyintéző a Budapesti Geodéziai és Térképészeti Vállalatnál, ahol buda-pesti helyszíneken városmérési, fotogrammetriai és ipari geodézi-ai munkákban vett részt.

1973 februárjától a nagyméretarányú térképek készítésének szer-ződéskötője a Földmérési Intézetben.

1977 februárjától a Fővárosi Kerületek Földhivatala Földmérési Osztályának vezetője.

1980 októberétől 1982 áprilisáig a Budapest XVII. kerületi Tanács VB Műszaki Osztályának vezetője.

1982 májusától az akkori Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisz-tériumban a Földmérési Szakfelügyeleti Osztály szakfelügyelője, majd osztályvezetője.

1988 áprilisától, kilenc éven keresztül a szakma egyik bázisintéz-ményének, kutatóhelyének, a Földmérési és Távérzékelési Inté-zetnek az igazgatója.

1997 júniusától 1999 februárjáig a szakmai irányító hatóság, a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Földügyi és Tér-képészeti Főosztályának főosztályvezetője.

Bár munkahelye nem változott, beosztása és megbízatása az FVM Földügyi és Térképészeti Főosztályán így alakult: 1999. február- 2000. augusztus között vezető-főtanácsos; 2001. szeptember-2002. július között főosztályvezető-helyettes, 2002. augusztusától megbízott főosztályvezető, 2003. decemberétől kinevezett főosz-tályvezető.

Apagyi Géza kapcsolata a főiskolai karral régi keletű: FÖMI igaz-gatóként az Országos felmérés tantárgy keretében az 1990-es évek elejétől rendszeresen tartott előadásokat a földmérési adat-tárról, az alappontok nyilvántartásáról, segítette a hallgatók adat-tári látogatásait. Műveltsége, széleskörű szakmai ismeretei révén felkérést kapott a Mérnöketika című tantárgy előadására, amely-nek 1999 óta tárgyfelelős külső oktatója. A főiskola szakmai to-vábbképzéseibe is bekapcsolódott. Angol nyelvismeretét felhasz-nálva, főosztályvezetőként támogatta a különböző EU-projektek és pályázatok sikeres lebonyolítását, a külföldi (osztrák és angol) szakmai tapasztalatcseréket és együttműködéseket. Tantárgyfele-lősi feladatokat látott el az EU-ismeretek témakörben, a földhiva-tali dolgozók és más szakemberek továbbképzése során.

Tagja a Kari Tanácsnak és a 2000-ben létrejött Nyugat-Magyarországi Egyetem szenátusának. Évről évre meghívott tagja a záróvizsga bizottságoknak, illetve a szakmai tanulmányi verse-nyeknek, számos esetben volt az OSZTV bizottsági elnöke.

A kar érdekében kifejtett sokrétű és eredményes munkája elisme-réseképpen 2001-ben megkapta a Nyugat Magyarországi Egyetemért Emlékérmét.

Rendszeresen publikál szakmai cikkeket, és tart előadásokat. Publikációiban a földügyi szakigazgatás aktuális kérdéseivel fog-lalkozott.

Szerzője, illetve társszerzője három főiskolai jegyzetnek (Az Eu-rópai Unióval kapcsolatos ismeretek; A földügy és az európai in-tegráció; Közigazgatási, térinformatikával kapcsolatos jogi és EU ismeretek).

A Geodézia és Kartográfia című szakmai folyóirat szerkesztője.

Szakmai társadalmi tevékenysége, tisztségei:

A Magyar Űrkutatási Tanács, tagja. A Nyugat-Magyarországi Egyetem szenátusának tagja. A Geoinformatikai Főiskolai Kar kari tanácsának tagja. A BME Építőmérnöki Kar kari tanácsának tagja. A Budapesti Regionális Földügyi Tudásközpont (CelkCenter) Fel-ügyelő Bizottságának elnöke. Az Aranykorona Önkéntes Nyugdíj-pénztár Igazgató Tanács tagja.

2003. május 15-től a MTESZ tagegyesületének, a Magyar Földmé-rési, Térképészeti és Távérzékelési Társaságnak az elnöke. Ko-rábban a szakmai egyesületnek 30 éven át tagja, szakosztály-elnöke, illetve intéző bizottsági tagja volt.

Apagyi Géza szakmai és egyesületi vezetőként, minden beosztá-sában, számos jelét adta annak, hogy a fehérvári főiskola munká-ja, jövője iránt elkötelezett. Lehetőségei szerint anyagi és erkölcsi támogatást nyújtott a főiskola képzéseinek megújításához. Részt vállalt a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium oktatási stratégiájának kidolgozásában, ennek során külön figyelt a főisko-la érdekeire, szerepére. Az oktatásban való személyes részvételé-vel közvetlenül is átadja tapasztalatait az új nemzedéknek, taná-csaival, véleményével hozzájárul a főiskola fejlődéséhez.