Dr. Fenyő György 1936. október 2-án született Budapesten. 1955-ben érettségizett.

1963-1965 között járt a székesfehérvári Felsőfokú Földmérési Technikumba. Később elvégezte az ELTE Állam- és Jogtudományi Karát, jogi doktorátust szerzett, letette az ügyvédi jogtanácsosi szakvizsgát.

Több mint négy évtizedet töltött el az állami földmérés szolgálatában.

1955-1967-ig az állami földmérés szervezetében végzett különböző jellegű földmérési munkákat.  Az 1950-es, illetve 1960-as években részt vett a tagosítási és földrendezési munkák műszaki végrehajtásában. Ezt követően Fejér megyében több község térképfelújítását, ill. újfelmérését végezte. 1963-1967 között Budapesten városmérési munkákban vett részt.

1967-ben, a földügyi igazgatás átszervezésekor a Fővárosi Pesti Kerületek Földhivatala vezetőjévé nevezték ki. 1971-ben került az akkori Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztériumba főelőadóként, majd osztályvezetői beosztást töltött be. 1980-1992-ig a Földnyilvántartási Főosztály vezetője volt. 1994-1997 között a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Földügyi és Térképészeti Főosztály főosztályvezetői tisztségét töltötte be. 

Minisztériumi munkássága alatt részt vett a földjog területét érintő szinte valamennyi jogszabály előkészítésében. Így többek között a földmérési és térképészeti tevékenységről, az ingatlan-nyilvántartásról, a kisajátításról, a földértékelésről, a földről, a kárpótlásról szóló magas szintű jogszabályok és ezek végrehajtási rendeleteinek előkészítése képezte munkaköri feladatát.

A felsorolt témakörökben számos publikációja jelent meg. Az 1980-ban kiadott Ingatlan-nyilvántartási ismeretek c. tankönyvéért nívódíjban részesült.

1975-1992 között rendszeres oktatói munkát végzett a Varga Márton Szakközépiskolában, ahol ingatlan-nyilvántartási, vezetési- és szervezési ismereteket tanított. 1980-tól részt vett az ELTE Jogi Továbbképző Intézetben szervezett tanfolyamok oktatásában. Előadásokat tartott a földjog és a szövetkezeti jog témakörében.

A Nyugat-Magyarországi (előző nevén: Soproni) Egyetem székesfehérvári karán 1992-től főiskolai docensként tanítja a Jogi- és államigazgatási ismeretek valamint az Ingatlan-nyilvántartás c. tantárgyakat.

Aktívan részt vett a Magyar Földmérési Térképészeti és Távérzékelési Társaság munkájában, számos előadást tartott egyesületi rendezvényeken. Sok cikke jelent meg a Geodézia és Kartográfia c. egyesületi lapban.

Kitüntetései: az ÁFTH Kiváló Dolgozója (1965); a MÉM Kiváló Dolgozója (1975); Munka Érdemrend (1980); Honvédelmi Minisztérium Dísztőre (1991); Fasching Antal Díj (1997); a Nyugat-Magyarországi Egyetem Kiváló Dolgozója (2001).

Dr. Fenyő György kapcsolata a fehérvári főiskolával régi keletű, hiszen ennek az intézménynek volt egykoron a hallgatója, majd fiatal munkatársként és vezetőként a szakmai és a társadalmi kötődés számos formája alakult ki. E kapcsolat kiemelkedő mérdföldköve, a főiskola történetében is jelentős állomása volt az ingatlannyilvántartási szak megalapítása. Előzményként meg kell említeni, hogy az 1990-től kibontakozó tulajdoni reform részeként szükségessé vált az ingatlannyilvántartással foglalkozó földhivatali személyi állomány képzettségének megerősítése, a főiskolai végzettség elvárása. Kezdetben az ELTE Jogi Továbbképző Intézetében szerveztek ún. titkárképző továbbképző tanfolyamokat, ami azonban nem adott főiskolai végzettséget. A megfelelő végzettségi szint biztosítása csak egy új szak megindításával volt lehetséges. Az ELTE és a NyME – hosszú előkésztő munka után – közösen beadott szakindítási kérelmét a kormányzat kedvezően bírálta el. A kormány 187/2000 (2000. XI. 8.) számú rendelete alapján a Geoinformatikai Főiskolai Karon a földmérőmérnök és a földrendező mérnök szakok mellett ingatlan-nyilvántartási szervező szakon is megindulhatott az új képzés előkészítése.