Dr. Engler Péter 1954. október 6-án született Székesfehérváron. Általános- és középiskoláit is ott végezte, 1973-ban a József Attila Gimnáziumban érettségizett fizika-kémia tagozaton.

Felsőfokú tanulmányait Székesfehérváron az Erdészeti és Faipari Egyetem Földmérési és Földrendezői Főiskolai Kar fölmérő üzemmérnök szakán 1973-ban kezdte meg, oklevelét 1976-ban kapta kézhez. A katonaévek után 1978. szeptembertől 1982. júniusig a Budapesti Műszaki Egyetem Építőmérnöki Karán folytatott tanulmányokat a földmérő szakon és sikeresen megszerezte építőmérnöki oklevelét. Ugyanitt 1987-ben műszaki doktori címet szerzett.

Engler Péter a Budapesti Geodéziai és Térképészeti Vállalat Fotogrammetriai Osztályán, mint műszaki ügyintéző kezdte meg szakmai munkáját 1976-ban és még ugyanezen év szeptemberétől az Erdészeti és Faipari Egyetem Földmérési és Földrendezői Főiskolai Kar Fotogrammetria és Topográfia Tanszékén vállalt el oktatói feladatkört. Kezdetben, mint szakoktató (1976-82), majd tanszéki mérnök (1982-84), főiskolai tanársegéd (1984-88), főiskolai adjunktus (1988-93) és végül főiskolai docens (1993-) fejtette ki, fejti ki oktatói munkáját a fotogrammetria, topgráfia, távérzékelés és fotointerpretáció tárgyak oktatásában.

Az oktatási feladatok mellett vezető beosztást is vállalt, 1993 - 2001 és 2004 - 2006 között általános és oktatási főigazgató-helyettes, 2006-tól oktatási, ill. 2010-től általános és oktatási dékánhelyettes 2011-ig. 2001-től a Fotogrammetria és Távérzékelés Tanszék tanszékvezetői feladatait látja el. Emellett kezdetektől a Kar nyomdájában is dolgozott, majd vette át a műszaki vezetői feladatokat. Koordinálja a jegyzetellátást és egyéb más nyomdai munkákat. A 19 éve tartó vezetői gyakorlatát és tapasztalatát a tervezés, döntéshozatali képesség, munkaszervezés, irányítás terén jól kamatoztatta. Oktatásszervezési feladatai között szerepelt a tantervek folyamatos korszerűsítése, többek között a szakirányok bevezetése.

Engler Péter aktívan részt vett a bolognai rendszerre való átállás szervezési munkáiban, az alapképzés tantervének kidolgozásában, a Kar intézményi akkreditációs eljárásaiban. Rendszeresen szervezte, irányította a felvételi eljárást, aktív részt vállalt a felvételi propagandában.

  • Szakmai munkájára jellemző, hogy számos bizottságban vállalt tevékeny szerepet. Szakmai és egyéb szervezetekben betöltött korábbi és mai tisztségei:
  • ISPRS Nemzeti Bizottság tagja,
  • MTA Geodéziai Bizottság Fotogrammetriai és Távérzékelési Albizottság tagja,
  • RVA Oktatási Bizottság (később Szakmai Tanácsadó Testület) tagja,
  • ITSZB (Intézményközi Tankönyvkiadói Szakértői Bizottság) tagja jelenleg is,
  • TIT Fejér Megyei Szervezet Elnökségének tagja jelenleg is,
  • MFTTT Fotogrammetria és Távérzékelési Szakosztály titkára,
  • MFTTT Oktatási és Ifjúsági Bizottság elnöke.  

Publikációban szűkebb kutatási terültén a fotogrammetria, topográfia és távérzékelés aktuális kérdéseivel, gyakorlati kutatási feladatok megoldásával foglalkozott, foglalkozik. Emellett oktatásszervezési és oktatáspolitikai kérdésekről jelentek meg publikációi. Nagy gonddal és pontossággal készítette el minden évben a Kar Intézményi Tájékoztatóját. Számos tankönyv, jegyzet szerzője, társzerzője. A nyitott oktatási rendszer kidolgozásában, elterjesztésében fontos szerepet vállalt.

Figyelemmel kíséri és segíti a hallgatók beilleszkedését a kar életébe. A selmeci hagyományok ápolásában elévülhetetlen érdemeket szerzett. 
Oktatási munkáját pontosan, színvonalasan látja el. A hallgatókkal szemben szigorú, következetes, ennek ellenére, vagy éppen ezért, a hallgatók tisztelik, megbíznak benne, rendszeresen fordulnak hozzá segítségért, tanácsért.

Kitüntetések, elismerések: Egyetem Kiváló dolgozója (1995. EFE), Felsőoktatásért Emlékplakett (2003. OM), ITSZB Díj (2007), Egyetem Kiváló Oktatója (2010. NYME), Egyetemi Főtanácsos (2011. NYME).