Mizseiné Dr. Nyiri Judit 1968-ban a Felsőfokú Földmérési Technikumban Székesfehérváron földmérő szaktechnikusi oklevelet szerzett. 1968-1972 júniusáig műszaki ügyintézőként dolgozott a Budapesti Geodéziai és Térképészeti Vállalatnál, ahol sajátos célú földmérési feladatokkal foglalkozott. A vállalatnál 1971-ben brigádvezetői beosztásban dolgozott.

Házhelyosztások, tervezési alaptérképek, kisajátítási munkák végzése tartozott a fő tevékenységi körébe. Jelentős tevékenységként jegyezhető a Velencei –tó meder-meghatározási tervének készítése, a Velencei – tó déli partján végzett házhely-alakítási munka, valamint a tó északi partjának meder felmérési feladata.

1972 júniusától az EFE Földmérési és Földrendezői Főiskolai Karon a Geodéziai Tanszéken szakoktatóként kezdte oktatói pályafutását. A tanszéken oktatott valamennyi tárgy gyakorlatát vezette. ( Geodéziai 
alapismeretek 1972-19781, Országos felmérés 1972-, Ipari geodézia (Mérnökgeodézia) 1972-1981, Munkaszervezés és munkavédelem 1984-1990, Föld- és területrendezés 1986-)

1977-ben a Budapesti Műszaki Egyetem építőmérnöki Karán levelező tagozaton építőmérnöki diplomát szerzett.

1978-tól tanszéki mérnök, majd 1979-től főiskolai tanársegéd munkakört töltött be, fokozatosan kapcsolódott be a fent említett tantárgyak oktatási feladataiba.

1990-től a Felmérési és Földrendezői tanszéken oktat ahol kutatási területe főként a Föld-és területrendezés c. tantárgyhoz kapcsolódik.

2005. júniusa óta tanszékvezetőként koordinálta 2011. júniusáig a jelenlegi nevén, megváltozott profilú Földrendezői Intézeti Tanszék oktató-kutató és továbbképző, a „bolognai folyamatot” magvalósító munkáját.  

1991-ben a Budapesti Műszaki Egyetem a Geodézia tudományban „dr. univ” egyetemi doktori címet szerzett.

1991-98 között főiskolai adjunktus, utána főiskolai docens. Az oktatott tantárgyak köre a Meteorológia és Ingatlan-értékbecslés című tárgyakkal bővült.

Rendszeresen konzultál szakdolgozókat és TDK dolgozatokat.

A Kar szerződéses munkáiban tevékenyen részt vett: Székesfehérvár IV. rendű alappont hálózatának meghatározási mind a terepi, mind az irodai munkáinak aktív résztvevője volt. Mór város IV. rendű alappont meghatározási feladatainak mérési munkáit is ő végezte. Székesfehérvár parkfelmérési munkáinak összes munkaszakaszában dolgozott.

Közműfelmérési munkák közül említésre méltó a budapesti METRO Örsvezér téri állomások mérési és irodai végzése. Birtokrendezési feladatok: Bakonysárkányon lévő honvédségi terület, Aba külterületén erdészeti terület, földrészlet- határ, birtokviták rendezése. Külföldi és hazai kiadványokban több tanulmánya jelent meg, szakmai konferenciákon számos előadást tartott. 

Német nyelvből középfokú, angol nyelvből középfokú „A” típusú nyelvvizsgával, orosz nyelvből intézeten belül szerzett vizsgával szerzett vizsgával rendelkezik.
Tudományos tevékenységi körök: az ingatlan-nyilvántartás alapadatainak és rendszerének korszerűsítése, valamint a területrendezés feladatainak korszerűsítése című tanszéki kutatási munkában részt vett. Három éven keresztül a „Birtokrendezés az ezredforduló küszöbén” című OTKA kutatási csoport tagja, „TEMPUS-OLLO” európai projekt keretében a 6. és a 12. modul fejlesztési feladatait végezte. Tantárgyfejlesztés az ingatlankataszteri szakmérnöki továbbképzés keretében a „Mezőgazdasági területek rendezése” c. és ingatlanérték-becslés c. tantárgyakban. LIME projekt keretében tantárgyfejlesztés: „Ingatlanérték-becslés gyakorlata Magyarországon”. Osztrák-magyar együttműködésben a „Földtulajdon és földhasználat változásai az Osztrák-magyar régióban c. projektben témafelelős volt. A Land Valuation Training projekt aktív résztvevője és tantárgyfejlesztője. A kínai TéT pályázatának témafelelőse. 
Tudományos/szakmai közéleti tevékenység:

COST keretén belül a G9 „Modelling of Real Property Transaktions” projekt aktív résztvevője és titkára volt.

Az European Faculty of Land Use and Develepoment tagja a birtokrendezés informatikai modellje c. OTKA kutatás munkacsoportjának tagja volt. 

A magyar földmérési, térképészeti és Távérzékelés Társaság Oktatási és Ifjúsági Bizottság titkári teendőit hosszú éveken keresztül végezte, jelenleg a társaság Területfejlesztési bizottságának titkára.
Kutatási területe: főként a birtokrendezési témakörhöz kapcsolódik. Nyolc éve foglalkozik az ingatlanérték-becslés területével és az itt szerzett ismeretek is szorosan kapcsolódnak a birtokrendezési feladatok megoldás kereséséhez. A megoldásokban rendkívüli szerepet játszik a térinformatikai eszközök használata. 2008-ban PhD fokozatot szerzett. 2007-től a BSc szintű képzés Földmérő és földrendező mérnök szak, Földrendezői szakirányának, 2009-től az MSc szintű képzés Birtokrendező mérnök szak vezetője.

Korábbi állami kitüntetései: Egyetem Kiváló Oktatója (1991), Egyetem Kiváló Oktatója (2009).